leren is nog nooit zo leuk geweest
home Octogames home > Algemene Voorwaarden

 

bestellen


contact

Aanmelden
nieuwsbrief Octogames


Octogames digitaal leren

ALGEMENE VOORWAARDEN van OCTOGAMES B.V.

(KvK 27331502)
gevestigd te Johan van Oldenbarneveltlaan 82, Den Haag

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de rechtsgevolgen van alle tussen Octogames B.V. en haar afnemers gesloten overeenkomsten betreffende de door Octogames B.V. geleverde spellen.
  2. Alle door Octogames B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden Octogames B.V. pas, nadat deze de overeenkomst heeft bevestigd of tot uitvoering daarvan is overgegaan.
  3. Met Octogames B.V. overeengekomen leveringsdata of termijnen zijn steeds bij benadering en resulteren niet in een fatale termijn. Bij niet tijdige levering of overschrijding van een termijn dient Octogames B.V. steeds schriftelijk in de gelegenheid te worden gesteld om alsnog binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Intellectuele eigendom en gebruiksrechten
  1. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak met Octogames B.V., behoren alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder uitdrukkelijk begrepen het auteursrecht, op het spel, spelmateriaal, spelregels, handleidingen en wat dies meer zij, toe aan Octogames B.V. en worden deze niet geheel of gedeeltelijk aan de afnemer overgedragen.
  2. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak met Octogames B.V., is het aan de afnemer verstrekte gebruiksrecht persoonlijk, niet exclusief en niet overdraagbaar en mag het geleverde spelmateriaal niet worden verveelvoudigd of aan derden worden overgedragen, verhuurd of uitgeleend. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak met Octogames B.V., is het gebruiksrecht beperkt tot intern gebruik binnen de organisatie van de afnemer.
  3. De afnemer dient er strikt op toe te zien dat het spel steeds exact volgens de spelregels en de instructies van Octogames B.V. wordt gespeeld. De afnemer is verplicht de deelnemers ruim voordat het spel gespeeld wordt over de spelregels en de bepalingen in dit artikel te informeren.
  4. Behoudens voor zover de aan de afnemer door Octogames B.V. verstrekte licentie zulks toestaat, is het de afnemer verboden om een spel, spelmateriaal, spelregels, handleidingen en wat dies meer zij, openbaar te maken of  te verveelvoudigen of hierin wijzigingen aan te brengen.
  5. Het is verboden om een spel te spelen dat beschadigd of niet volledig is. Beschadigde of ontbrekende onderdelen dienen te worden vervangen door bij Octogames B.V. te bestellen vervangende onderdelen.
  6. Voor zover de licentie openbaarmaking of verveelvoudiging toestaat, dient de afnemer daarbij steeds de naam Octogames B.V. als rechthebbende te vermelden.
  7. Indien de afnemer in strijd met dit artikel handelt, vervalt het gebruiksrecht en verbeurt de afnemer voor iedere overtreding een boete van € 12.500, onverminderd de overige rechten en aanspraken van Octogames B.V. ter zake van deze overtreding.
  8. Het gebruiksrecht van de afnemer ontstaat, zodra de afnemer de daarvoor verschuldigde gebruiksvergoeding aan Octogames B.V. heeft voldaan en vervalt, zodra de afnemer in gebreke blijft met voldoening van een volgende gebruiksvergoeding aan Ocotgames. B.V..
 3. Vergoeding
  1. Betaling van de overeengekomen vergoeding dient plaats te vinden binnen 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum. Prijzen zijn exclusief bezorgkosten, reis- en verblijfskosten en BTW, tenzij anders vermeld.
  2. Indien de afnemer in verzuim is, zijn door de afnemer de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250 verschuldigd.
  3. Octogames B.V. heeft het recht de door haar gehanteerde gebruiksvergoedingen jaarlijks te wijzigen.
 4. Aansprakelijkheid
  1. De deelnemers dienen er door de afnemer op gewezen te worden dat het spelen van een spel een onalledaagse activiteit is, waar mogelijk (geestelijke) risico’s aan verbonden zijn, welke voor de rekening van de deelnemer blijven.
  2. De afnemer dient de deelnemers er tevens op te wijzen dat zij ten allen tijde zonder meer hun deelname aan het spel kunnen staken.
  3. De afnemer vrijwaart Octogames B.V. en/of de door Octogames B.V. ingeschakelde personen van alle aanspraken van deelnemers en/of derden, voortvloeiende uit deelname aan het spel.
  4. Octogames B.V. is slechts aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de afnemer aantoont dat deze het directe gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Octogames B.V. Octogames B.V. is nimmer aansprakelijk voor immateriële, indirecte of gevolgschade, ongeacht de (dieperliggende) oorzaak daarvan. Octogames B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die door of aan deelnemers van het spel wordt veroorzaakt.
  5. De aansprakelijkheid van Octogames B.V. is beperkt tot de hoogte van de aan Octogames B.V. toekomende vergoeding, in het kader waarvan het schade veroorzakende feit zich heeft voorgedaan en zal in geen geval een bedrag van € 10.000 overschrijden.
  6. Iedere aansprakelijkheid van Octogames B.V. vervalt, indien er bij het spelen van het spel in strijd is gehandeld met één of meer spelregels of in deze voorwaarden, of in andere van Octogames B.V. afkomstige stukken, omschreven voorschriften betreffende deelname aan het spel. Voorts vervalt iedere aansprakelijkheid door het verloop van zes maanden vanaf het spelen van het spel, tijdens het spelen waarvan het schade veroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 5. Beëindiging van de overeenkomst
  1. Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, kan de afnemer de overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk met Octogames B.V. is overeengekomen.
  2. In alle andere gevallen, zoals die waarin de overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, kunnen partijen de overeenkomst slechts opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak met Octogames B.V.
  3. In geval van faillissement of surséance van de afnemer vervalt de overeenkomst.
 6. Vertrouwelijkheid
  1. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de licentie aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen.